Giải pháp mạng Domain Controller là giải pháp xây dựng hệ thống mạng máy tính dựa trên nền tảng Windows Server – Windows Client. Được cung cấp bởi Microsoft qua hệ điều hành Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008. I. Khảo sát tư vấn : • Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách