Doanh nghiệp của bạn có nhiều chi nhánh cách xa nhau? Dữ liệu làm việc chủ yếu tự lưu nội bộ ở văn phòng chính và các chi nhánh, việc quản lý cũng cũng từ đó phát sinh những khó khăn, Vậy làm sao để việc quản lý dữ liệu và sử dụng chung dữ